Reklamační podmínky

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Ing. Boženy Ebrahimiové

se sídlem Na kopci 1208, Liberec 14, PSČ 460 14

IČ: 87011492

pro prodej Zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

www.v-orech.cz

(dále jen „Reklamační řád“)

ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tento Reklamační řád byl zpracován v souladu s ustanovením § 2079 a násl. a ustanovením § 2161 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a dále ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.2. Ing. Božena Ebrahimiová, se sídlem Na kopci 1208, Liberec 14, PSČ 460 14, IČ: 87011492 (dále jen „Prodávající“) odpovídá za vady, které se vyskytnou u zboží prodaného Prodávajícím (dále jen „Zboží“) jiné fyzické osobě (dále jen „Kupující“) na základě kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“), a které Kupující u Prodávajícího řádně reklamoval.

1.3. Každé Zboží zakoupené u Prodávajícího je opatřeno přiloženou fakturou a dodacím listem, které slouží jako záruční list.

1.4. Prodávající odpovídá za vady, které se vyskytnou u prodaného Zboží v záruční době. Stanovená záruční doba činí dvacet čtyři (24) měsíců od převzetí Zboží Kupujícím. Je-li předmětem Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím Zboží již použité, činí záruční doba dvanáct (12) měsíců. Je-li na Zboží, na jejím obalu, v návodu připojenému k Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se příslušná ustanovení o záruce za jakost dle Občanského zákoníku.

1.5. Prodávající neposkytuje záruku za jakost v souladu s ustanovením § 2113 Občanského zákoníku.

ČLÁNEK 2. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ KUPUJÍCÍM

2.1. Kupující je povinen při převzetí Zboží překontrolovat stav Zboží. V případě, že je Kupujícímu Zboží doručeno vadné, je povinen tyto vady neprodleně oznámit Prodávajícímu.

2.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

2.2.1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující od Zboží očekával s ohledem na povahu Zboží;

2.2.2. že se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

2.2.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

2.2.4. Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

2.2.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží Kupujícím, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

2.4. Má-li Zboží vadu, která nebrání užívat Zboží k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající Kupujícího upozorní, že Zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

ČLÁNEK 3. ŘÁDNÉ UPLATNĚNÍ REKLAMACE ZBOŽÍ U PRODÁVAJÍCÍHO

3.1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího, a to písemně na adrese: Na Kopci 1208, 460 14 Liberec 14

3.2. Záruční doba uvedená v ustanovení čl. 1.4. Reklamačního řádu se nepoužije:

3.2.1. u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

3.2.2. na opotřebené Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

3.2.3. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Zboží Kupujícím,

3.2.4. vyplývá-li to z povahy Zboží (zejména zboží podléhající rychlé zkáze, zuživatelné zboží, doba životnosti zboží již uplynula, zboží bylo již spotřebováno).

ČLÁNEK 4. NÁROKY KUPUJÍCÍHO Z VAD ZBOŽÍ

4.1. Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

4.2. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

4.3. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

ČLÁNEK 5. PODSTATNÉ PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Má-li Zboží vadu a dodání Zboží s takovou vadou lze považovat za podstatné porušení Kupní smlouvy, má Kupující právo:

5.1.1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží,

5.1.2. na odstranění vady opravou Zboží,

5.1.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

5.1.4. odstoupit od Kupní smlouvy.

5.2. Za podstatné porušení Kupní smlouvy se považuje takové porušení povinnosti, o němž strana porušující Kupní smlouvu již při uzavření Kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana Kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

5.3. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že poruší Kupní smlouvu podstatným způsobem.

5.4. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího. To neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vadu v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vadu neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva podle čl. 6 Reklamačního řádu.

ČLÁNEK 6. NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.2. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Taková volba však nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

6.3. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího.

ČLÁNEK 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Odstoupením od Kupní smlouvy se Kupní smlouva ruší od samého počátku. Od Kupní smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tento Reklamační řád nebo Občanský zákoník.

7.2. Kupující však nemůže od Kupní smlouvy odstoupit, ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí:

7.2.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží;

7.2.2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

7.2.3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím; nebo

7.2.4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití.

7.3. Pokud Kupující neoznámí vadu věci Prodávajícímu včas, právo na odstoupení od Kupní smlouvy pozbývá.

ČLÁNEK 8. VYŘÍZENÍ REKLAMACE PRODÁVAJÍCÍM

8.1. Při reklamaci má Kupující povinnost prokázat nákup reklamovaného Zboží příslušným dokladem o zakoupení Zboží.

8.2. O oprávněnosti reklamace a vyřízení reklamace uplatněné Kupujícím rozhoduje Prodávající, a to ve lhůtě třiceti dnů od uplatnění reklamace, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na lhůtě jiné.

8.3. O vyřízení reklamace je sepsán zápis ve dvojím vyhotovení, po jednom vyhotovení pro Kupujícího a po jednom vyhotovení pro Prodávajícího.

8.4. Reklamace se vyřizuje v souladu s všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího, tímto Reklamačním řádem, Občanským zákoníkem a právními předpisy na ochranu spotřebitele.

ČLÁNEK 9. PLATNOST A ÚČINNOST

9.1. Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1.6.2019

Ing. Božena Ebrahimiová

Zasílání novinek na e-mail
Chcete být pravidelně informováni o novinkách a zvýhodněných akcích?
Přihlašte se k odběru novinek
Zasílat
©2019 v-orech.cz - Všechna práva vyhrazenaZačátek stránky
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše