Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Ing. Boženy Ebrahimiové

se sídlem Na kopci 1208, Liberec 14, PSČ 460 14

IČ: 87011492

pro prodej Zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:

www.v-orech.cz

(dále jen „VOP“)

ČLÁNEK 1. DEFINICE

1.1. „Prodávajícím“ se rozumí Ing. Božena Ebrahimiová, se sídlem Na kopci 1208, Liberec 14, PSČ 460 14, IČ: 87011492, živnostenské oprávnění pro předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod;

1.2. „Kupujícím“ se rozumí spotřebitel, který projeví zájem na uzavření Kupní smlouvy odesláním Objednávky. Kupujícím, který je spotřebitelem, se rozumí člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná;

1.3. „Zbožím“ se rozumí zboží nabízené zákazníkům prostřednictvím E-shopu; se rozumí internetový obchod, provozovaný Prodávajícím a dostupný pro uživatele sítě internet z internetové adresy (URL) www.v-orech.cz

1.4. „Webovou stránkou“ se rozumí internetová adresa www.v-orech.cz;

1.5. „Zbožím“ se rozumí zboží nabízené zákazníkům prostřednictvím E-shopu;

1.6. „Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím E-shopu, přičemž součástí Kupní smlouvy jsou také tyto VOP;

1.7. „Objednávkou“ se rozumí Kupujícím řádně vyplněný objednávkový formulář, který je zároveň návrhem na uzavření Kupní smlouvy;

1.8. „Potvrzením“ se rozumí odsouhlasení/akceptace Objednávky učiněné Kupujícím prostřednictvím E-shopu ze strany Prodávajícího;

1.9. „Účtem Prodávajícího“ se rozumí bankovní účet č.870114925/5500, vedený u Raiffeisenbank a.s.

1.10. „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

ČLÁNEK 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Tyto VOP Prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavřené v souladu s právním řádem České republiky prostřednictvím E-shopu. Vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, neupravené těmito VOP se řídí Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2.2. VOP se nevztahují na případy, když osoba, která má v úmyslu nakoupit Zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2.3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

ČLÁNEK 3. KUPNÍ SMLOUVA

3.1. Kupní smlouva je uzavřena doručením e-mailu potvrzujícího přijetí Objednávky Prodávajícím. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3.2. Objednávku Kupující učiní:

3.2.1. po provedení registrace v E-shopu, Registraci Kupující provede tak, že do pole vyhrazeného pro provedení registrace zadá svoji e-mailovou adresu. Na Kupujícím zadanou e-mailovou adresu jsou neprodleně poté zaslány přihlašovací údaje do uživatelského rozhraní E-shopu, kterými jsou zadaný e-mail Kupujícího a Prodávajícím vygenerované heslo. Provedení Objednávky je možné po předchozím přihlášení Kupujícího do uživatelského rozhraní portálu na základě Prodávajícím zaslaných přihlašovacích údajů; nebo

3.2.2. objednáním Zboží přímo z webového rozhraní E-shopu, pokud to webové rozhraní E-shopu umožňuje.

3.3. Kupující je povinen při provádění registrace a při objednávání Zboží uvádět pouze správné a pravdivé údaje. Uvedené údaje je Kupující povinen při jakékoliv změně aktualizovat.

3.4. Vystavení Zboží a veškerá jeho prezentace (např. fotografie, obrázky, barva, tvar atd.) na webovém rozhraní E-shopu je orientační a může se lišit od skutečného vzhledu, je informativního charakteru a má povahu výzvy k podávání nabídek. Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně vytaveného Zboží, vystavení Zboží nepředstavuje nabídku na uzavření Kupní smlouvy ani návrh dodat Zboží ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku.

3.5. Webové rozhraní E-shopu obsahuje výčet Zboží nabízeného Prodávajícím, včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Cena Zboží je uvedena včetně všech daní a poplatků. Prodávající bude za podmínek sjednaných Kupní smlouvou Kupujícímu účtovat nad rámec ceny Zboží náklady na dodání Zboží Kupujícímu. Objednávkový formulář obsahuje, nikoliv však výlučně, zejména: informace o objednávaném Zboží a jeho množství, způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení Zboží a informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.

3.6. Webové rozhraní E-shopu obsahuje veškeré informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží Kupujícímu.

3.7. Odesláním Objednávky Kupující stvrzuje, že se detailně seznámil s těmito VOP, a že s VOP souhlasí. Kupujícímu je před odesláním Objednávky umožněno zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Prodávající po obdržení Objednávky neprodleně Kupujícímu potvrdí obdržení Objednávky.

3.8. Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat sjednaným způsobem Kupujícímu Zboží a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke Zboží, Kupujícímu vzniká závazek Zboží převzít a zaplatit za Zboží Prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

3.9. Do doby převzetí Zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to odesláním oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou Kupujícím Prodávajícímu při registraci do uživatelského rozhraní E-shopu či v Objednávce.

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy si Kupující hradí sám.

3.11. Na dárky, které jsou poskytovány Kupujícímu ze strany Prodávajícího zdarma nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

ČLÁNEK 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Uzavřením Kupní smlouvy vzniká Kupujícímu povinnost uhradit kupní cenu Zboží. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li dále výslovně uvedeno jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.2. kupující může kupní cenu Zboží zaplatit následujícími způsoby:

4.2.1. dobírkou při dodání Zboží. Při platbě dobírkou při dodání Zboží bude kupní cena Kupujícím uhrazena v hotovosti při převzetí Zboží, a to k rukám přepravce pověřeného Prodávajícím dodáním Zboží. Přepravce pověřený Prodávajícím dodáním Zboží může umožnit úhradu kupní ceny dle předchozí věty také prostřednictvím platební karty. Úhrada kupní ceny Kupujícím je podmínkou předání Zboží Kupujícímu. Dobírkou není možné v hotovosti hradit kupní cenu přesahující limit pro hotovostní platby stanovený platnými a účinnými právními předpisy ke dni dodání Zboží; nebo

4.2.2. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího; nebo

4.2.3. bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému Gopay.

4.3. V případě způsobu platby dle čl. 4.2.1. VOP je kupní cena splatná ihned při převzetí Zboží. V případě způsobu platby dle čl. 4.2.2. nebo 4.2.3. VOP je kupní cena splatná ve lhůtě do 5 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, přičemž pro jasnou identifikaci platby je Kupující povinen při zadávání platby zadat variabilní symbol, který obdrží od Prodávajícího a závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího.

4.4. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uzavření Kupní smlouvy a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího, včetně uvedení variabilního symbolu.

4.5. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ČLÁNEK 5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, bude dodáno ve lhůtě dle dostupnosti Zboží a provozních možností Prodávajícího po prověření stavu skladových zásob; to platí i v případě, že v E-shopu je u popisu příslušného Zboží uvedena obvyklá doba dodání či odeslání Zboží, neboť informace o takovéto době má pouze orientační charakter a definitivní dobu dodání či odeslání Zboží stanoví Prodávající dle dostupnosti Zboží a dle svých provozních možností po prověření stavu skladových zásob.

5.2. Zboží bude dodáno prostřednictvím přepravce určeného Prodávajícím. Jakmile předá Prodávající zboží přepravci k přepravě, informuje o tom Kupujícího elektronickou poštou zasláním dokumentu nazvaného „Potvrzení o odeslání“ na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu či v Objednávce.

5.3. Zboží se dodává dle volby Kupujícího v Objednávce buď:

5.3.1. do výdejního místa Zásilkovny v rámci celé České republiky; nebo

5.3.2. na adresu uvedenou v Objednávce prostřednictvím DPD, v případě nezastižení je Zboží dodáno do výdejního místa DPD; nebo

5.3.3. na adresu uvedenou v Objednávce prostřednictvím PPL, v případě nezastižení je Zboží dodáno do výdejního místa PPL.

5.4. Pokud by z jakýchkoli důvodů zaslání zakoupeného Zboží probíhalo v několika zásilkách/etapách, bude o tom Kupující informován a cena za přepravní náklady mu bude účtována pouze jednou. V případě platby dobírkou bude cena za přepravní náklady uhrazena při převzetí Zboží v první zásilce.

5.5. Kupující je povinen řádně dodané Zboží převzít. Kupující je povinen při převzetí Zboží překontrolovat stav Zboží. V případě, že je Kupujícímu Zboží doručeno vadné, je povinen tyto vady neprodleně oznámit Prodávajícímu. Fakturu za dodání Zboží zašle Prodávající Kupujícímu elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu či v Objednávce, a to po uzavření Kupní smlouvy.

5.6. V případě, že Kupující zakoupené Zboží nepřevezme ani při druhém marném pokusu o dodání, je-li Zboží dodáváno na adresu uvedenou v Objednávce, anebo do 7 kalendářních dnů od jeho připravení k vyzvednutí ve výdejním místě příslušného přepravce uvedeného v čl. 5.3. VOP, je přepravce oprávněn vrátit zakoupené Zboží Prodávajícímu a Prodávajícímu vzniká okamžikem, kdy se od přepravce dozví o takovémto vrácení Zboží, právo na odstoupení od Kupní smlouvy. Prodávající zašle Kupujícímu na e-mailovou adresu uvedenou v uživatelském účtu Kupujícího nebo v Objednávce dokument s názvem „Potvrzení o vrácení zboží“. Okamžikem doručení tohoto dokumentu Kupujícímu odstupuje Prodávající od Kupní smlouvy a Kupní smlouva se tak ruší od počátku. V případě, že Kupující již uhradil kupní cenu za Zboží, vrátí mu ji Prodávající, a to stejným způsobem jakým ji přijal, jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasil a pokud tím Kupujícímu nevzniknou další náklady.

5.7. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

ČLÁNEK 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku).

6.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

6.2.1. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující od Zboží očekával s ohledem na povahu Zboží;

6.2.2. že se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

6.2.3. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

6.2.4. Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

6.2.5. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Prodávající neodpovídá za vady a Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění

6.3.1. u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

6.3.2. nma opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

6.3.3. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí Kupujícím; nebo

6.3.4. vyplývá-li to z povahy Zboží (zejména zboží podléhající rychlé zkáze, zuživatelné zboží, doba životnosti zboží již uplynula, zboží bylo již spotřebováno).

6.4. Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit.

6.5. Neodstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu součásti Zboží nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

6.6. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

6.7. Má-li Zboží vadu, která nebrání užívat Zboží k určenému účelu, lze ji prodat jen za nižší cenu, než je obvyklá cena bezvadné věci. Prodávající Kupujícího upozorní, že Zboží má vadu a o jakou vadu se jedná, není-li to zřejmé již z povahy prodeje.

6.8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Je-li na Zboží, na jejím obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se příslušná ustanovení o záruce za jakost dle Občanského zákoníku.

6.9. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

ČLÁNEK 7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, zejména u Zboží, které:

7.1.1. bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu;

7.1.2. podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

7.1.3. bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

7.2. Pokud se nejedná o případ, kdy Kupující není oprávněn dle Občanského zákoníku odstoupit od Kupní smlouvy, zejména dle čl. 7.1. VOP, má Kupující právo bez uvedení důvodu odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne převzetí Zboží Kupujícím. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu na adresu info@v-orech.cz nebo písemně na sídlo Prodávajícího oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje.

7.3. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od Prodávajícího obdržel.

7.4. Kupující odpovídá:

7.4.1. a snížení hodnoty Zboží v případě, že se Zbožím zacházel jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, a snížení hodnoty Zboží vzniklo v důsledku takového nakládání;

7.4.2. za poškození Zboží;

7.4.3. za kompletnost Zboží (včetně příslušenství).

7.5. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání Zboží, v případě, že ve lhůtě 14 dnů vrací Kupující zpět všechno objednané Zboží včetně dárků nebo dalších výhod), které od Kupujícího na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující jakožto spotřebitel souhlasil.

7.6. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání, který Prodávající pro dodání Zboží v E-shopu nabízí, vrátí Prodávající tyto náklady ve výší odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

7.7. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, není Prodávající povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

7.8. dstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, je povinen Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději čtrnáct (14) dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Kupní smlouvy, zaslat Prodávajícímu zpět nebo jej předat na adrese Na Kopci 1208, Liberec 14, 46014. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Zboží bude odesláno Kupujícím Prodávajícímu zpět před uplynutím 14 dnů. Přímé náklady s vrácením Zboží zpět Prodávajícímu při odstoupení od Kupní smlouvy nese vždy Kupující.

7.9. Kupující je oprávněn (nikoliv však povinen) využít pro odstoupení od Kupní smlouvy ve smyslu tohoto článku VOP „formulář pro odstoupení od kupní smlouvy“, jehož vzor je dostupný pro Kupující zde: ODKAZ

ČLÁNEK 8. AUTORSKÁ PRÁVA

8.1. Vlastníkem a provozovatelem Webových stránek je Prodávající, který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto Webovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

8.2. rovozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který Provozovatel umísťuje na Webových stránkách, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto Webových stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto Webových stránkách.

8.3. Provozovatel Webových stránek prohlašuje, že tyto Webové stránky se snaží o maximální přístupnost

ČLÁNEK 9. OCHHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím (i) prostřednictvím objednávkového formuláře v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy; (ii) v souvislosti s registrací do uživatelského účtu; přičemž se jedná o tyto osobní údaje: jméno a příjmení; dodací adresa; telefonní číslo a kontaktní e-mail (dále jen „Osobní údaje“). Osobní údaje Prodávající zpracovává pouze pro účely uzavření a plnění Kupní smlouvy.

9.2. Určité technické údaje o Kupujícím jakožto zákazníkovi a návštěvníkovi Webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace atd., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany Prodávajícího.

9.3. Osobní údaje budou/mohou být Prodávajícím poskytnuty třetím osobám, a to externí účetní společnosti, anebo externí advokátní kanceláři, anebo osobám poskytujícím Prodávajícímu serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jejími obchodními partnery, anebo (●). Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. Osobní údaje budou Prodávajícím zpracovávány po dobu trvání Kupní smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Prodávajícího podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od jejího ukončení.

9.4. Prodávající jakožto zpracovatel a zároveň správce Osobních údajů se zavazuje, že technicky a organizačně̌ zabezpečí ochranu zpracovávaných Osobních údajů̊ tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně̌, zničení či ztrátě̌, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně̌ a organizačně̌ nepřetržitě̌ po dobu zpracovávání údajů̊ zabezpečeny veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů̊.

9.5. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má Kupující jakožto subjekt Osobních údajů tato práva:

9.5.1. Právo na přístup k Osobním údajům u Prodávajícího, což znamená, že má právo kdykoliv požádat o potvrzení Prodávajícího, zda Osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také má právo získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Prodávající požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

9.5.2. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že má právo požádat Prodávajícího o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

9.5.3. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Prodávající musí vymazat Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) byl odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) byly vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost;

9.5.4. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud (i) je popírána přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů je požadováno jejich zpracování pouze omezit, (iii) Prodávající již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale jejich subjekt ano (iv) nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování, Prodávající může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem subjektu osobních údajů, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

9.5.5. Právo na přenositelnost údajů, což znamená právo subjektu získat své Osobní údaje, které poskytl Prodávajícímu se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění Kupní smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, právo, aby Prodávající tyto údaje předal jinému správci;

9.5.6. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená právo u Prodávajícího podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž bude způsobeno, že Prodávající Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy subjektu údajů nebo právy a svobodami.

9.6. Veškerá svá práva, stanovená v předchozím článku VOP, může každý uplatnit u Prodávajícího buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese (info@v-orech.cz). Dále má každý právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků z Kupní smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření Kupní smlouvy nebo nemožnost jejího plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

ČLÁNEK 10. COOKIES A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, má uživatel Webových stránek právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Uživatel Webových stránek, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení.

10.2. Uživatel Webových stránek může ukládání „cookies“ souborů zabránit dále tím, že si otevře Webové stránky v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory „cookies“.

10.3. Prodávající shromažďuje a spravuje e-mailovou adresu Kupujícího, získanou v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a jejím plněním. Takto získaná e-mailová adresa je bez ohledu na její povahu považována za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy a jejím plněním ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb., o některých službách informační společnosti a Prodávající je oprávněn ji využít pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastního obdobného zboží.

10.4. Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu jakožto uživateli možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to buď kliknutím na odkaz uvedený v závěru jednotlivého obchodního sdělení, nebo sdělením odeslaným elektronicky na e-mailovou adresu: (info@v-orech.cz). Odmítnutí zasílání sdělení je pro uživatele zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

ČLÁNEK 11. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

11.1. Kupující má právo na mimosoudní řešení sporů z Kupní smlouvy prostřednictvím České obchodní inspekce jakožto subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

11.2. Kupující má rovněž právo na mimosoudní řešení sporů z Kupní smlouvy prostřednictvím ODR platformy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr.

ČLÁNEK 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném ve webovém rozhraní E-shopu v den uzavření Kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je po potvrzení Prodávajícím jako uzavřená Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu po přihlášení do jeho uživatelského účtu, je-li registrován, nebo na předchozí žádost Kupujícího, pokud registrován není.

12.2. Znění těchto VOP může Prodávající jednostranně měnit. Změna bude Kupujícímu oznámena prostřednictvím e-mailu nejpozději jeden (1) měsíc před nabytím její účinnosti. Pokud Kupující se změnou nebude souhlasit, může před datem účinnosti změny písemně vypovědět Kupní smlouvu s výpovědní dobou 1 měsíc, která počíná běžet dnem po doručení Prodávajícímu. Práva a povinnosti z takto vypovězené Kupní smlouvy se budou až do uplynutí výpovědní doby řídit dosavadním zněním VOP.

12.3. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny, nebezpečí škody na Zboží však přechází již převzetím Zboží.

12.4. Práva a povinnosti výslovně neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí VOP účinnými v okamžiku uzavření Kupní smlouvy.

12.5 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.

V Liberci dne 1.5.2019

Ing. Božena Ebrahimiová

Zasílání novinek na e-mail
Chcete být pravidelně informováni o novinkách a zvýhodněných akcích?
Přihlašte se k odběru novinek
Zasílat
©2019 v-orech.cz - Všechna práva vyhrazenaZačátek stránky
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše